Magnetyzm Podkategoria: Magnetyzm

 • Dynamo magnetohydrodynamiczne »

  Dynamo magnetohydrodynamiczne - teoria Dynama Magnetohydrodynamicznego zwana teorią dynama jest teorią opisującą istnienie pola magnetycznego ciał niebieskich w tym też Ziemi. Teoria dynama magnetohydrodynamicznego zakłada, że w wyniku lokalnego zaburzenia w niewielkim obszarze plazmy powstaje pole magnetyczne.

  Data dodania: 30 06 2008 · szczegóły wpisu »
 • Koercja magnetyczna, Natężenie powściągające, Koercja ferroelektryczna »

  Koercja magnetyczna (zwana również natężeniem powściągającym) - wartość zewnętrznego pola magnetycznego jaką trzeba przyłożyć do ferromagnetyka, aby zmniejszyć do zera pozostałość magnetyczną. Zależnie od wartości koercji ferromagnetyki dzieli się umownie na magnetycznie twarde, półtwarde i miękkie.

  Data dodania: 30 06 2008 · szczegóły wpisu »
 • Domeny magnetyczne, obszar Weissa »

  Domeny magnetyczne to grupy dipoli ukierunkowanych równolegle tworzą obszary spontanicznego namagnesowania. Materia w domenie magnetycznej jest całkowicie namagnesowana w jednym kierunku, zwykle wzdłuż jednej z głównych osi krystalograficznych (w metalu). Istnienie domen magnetycznych zostało potwierdzone doświadczalnie przez N.S. Akułowa i jego zespół, mają one rozmiary liniowe rzędu 10-5m-10-4m.

  Data dodania: 30 06 2008 · szczegóły wpisu »
 • Diamagnetyzm, Paramagnetyzm »

  Diamagnetyzm - zjawisko polegające na indukcji w ciele, znajdującym się w zewnętrznym polu magnetycznym pola przeciwnego, osłabiającego działanie zewnętrznego pola. Zjawiska odwrotne do diamagnetyzmu to paramagnetyzm - zjawisko magnesowania się makroskopowego ciała w zewnętrznym polu magnetycznym w kierunku zgodnym z kierunkiem pola zewnętrznego.

  Data dodania: 30 06 2008 · szczegóły wpisu »
 • Strumień indukcji magnetycznej, Indukcja magnetyczna, Weber »

  Strumień indukcji magnetycznej jest strumieniem pola dla indukcji magnetycznej. Strumień przepływający przez powierzchnię S jest zdefiniowany jako iloczyn skalarny wektora indukcji magnetycznej i wektora normalnego do powierzchni S. Jednostką strumienia indukcji magnetycznej jest weber (Wb).

  Data dodania: 30 06 2008 · szczegóły wpisu »
 • Magnetoopór, Zjawisko Gaussa, magnetorezystor, magnetoopornik »

  Magnetoopór, także zjawisko Gaussa - zjawisko polegające na zmianie oporu metali i półprzewodników pod wpływem pola magnetycznego. Praktyczne zastosowanie znalazło w magnetoopornikach. Magnetorezystor, magnetoopornik (gaussotron) - element półprzewodnikowy o rezystancji zależnej od pola magnetycznego, przy czym rezystancja zwiększa się wraz ze wzrostem indukcji pola magnetycznego, a przebieg jej zmian zależy zarówno od wielkości pola, jak i od kształtu elementu.

  Data dodania: 30 06 2008 · szczegóły wpisu »
 • Energia magnetyczna, Natężenie pola magnetycznego »

  Energia magnetyczna wyraża wartość chwilowej energii magnetostatycznej zgromadzonej w materiale magnetycznym. Energia magnetyczna jest iloczynem lokalnej indukcji magnetycznej B i natężenia pola magnetycznego H, a jej jednostką jest J/m3. Energia magnetyczna wyraża wartość chwilowej energii magnetostatycznej zgromadzonej w materiale magnetycznym.

  Data dodania: 30 06 2008 · szczegóły wpisu »
 • Magnetyzm, materiały magnetyczne »

  Magnetyzm. Nazwą magnetyzm określa się zespół zjawisk fizycznych związanych z polem magnetycznym, które może być wytwarzane zarówno przez prąd elektryczny jak i przez materiały magnetyczne.Siły magnetyczne są jednymi z podstawowych sił w naturze. Odziaływania magnetyczne odbywają się za pośrednictwem pola magnetycznego, które w skali makroskopowej wytwarzane jest na skutek ruchu ładunków elektrycznych lub prądu elektrycznego.

  Data dodania: 30 06 2008 · szczegóły wpisu »
 • Magnetometr, Magnetorezystor »

  Magnetometr – przyrząd do pomiaru wielkości, a także kierunku pola magnetycznego, a także jego zmian. Magnetometr bezwzględny – mierzy natężenie pola magnetycznego bez odniesienia do standardowego miernika magnetycznego. Magnetometr względny – służy do pomiarów ziemskiego pola magnetycznego i do kalibracji przyrządów

  Data dodania: 30 06 2008 · szczegóły wpisu »
 • Rdzeń magnetyczny, toroid magnetyczny, magnetyczny rdzeń toroidalny, magnetowód »

  Rdzeń magnetyczny, część obwodu magnetycznego, wykonana z materiału ferromagnetycznego, otoczona zwojami cewki; termin rdzeń magnetyczny jest często traktowany jako synonim magnetowodu. Magnetyczny rdzeń toroidalny jest to specjalny rodzaj rdzenia magnetycznego, w którym materiał magnetyczny ukształtowany jest w postaci grubego pierścienia. Magnetowód, czyli inaczej obwód magnetyczny, wykonany z materiału ferromagnetycznego używany jest do kształtowania drogi przepływu pola magnetycznego w rdzeniu magnetycznym urządzenia.

  Data dodania: 30 06 2008 · szczegóły wpisu »
 • Materiał magnetyczny, podział materiałów ferromagnetycznych »

  Materiał magnetyczny jest to materiał wykazujący własności magnetyczne. Generalnie, wszystkie pierwiastki chemiczne i wszystkie ich związki chemiczne wykazują pewne własności magnetyczne. Ferromagnetyki są grupą najbardziej znaczących i najszerzej stosowanych materiałów magnetycznych. W zależności od aplikacji dzieli się je na trzy podgrupy. Są to materiały magnetycznie: miękkie, twarde i półtwarde.

  Data dodania: 30 06 2008 · szczegóły wpisu »
 • Przenikalność magnetyczna »

  Przenikalność magnetyczna jest to wielkość określającą zdolność danego materiału (ośrodka) do zmiany wektora indukcji magnetycznej pod wpływem wektora natężenia pola magnetycznego. Wartości przenikalności względnej w ferromagnetykach zależą nie tylko od składu chemicznego materiału ale również od bardzo wielu czynników.

  Data dodania: 30 06 2008 · szczegóły wpisu »
 • Moment magnetyczny, Magnetyczny moment dipolowy »

  Moment magnetyczny jest własnością danego ciała opisującą pole magnetyczne wytwarzane przez to ciało a tym samym i jego oddziaływanie z polem magnetycznym. Moment magnetyczny można także zdefiniować jako wielkość łączącą moment siły działający na obiekt umieszczony w polu magnetycznym. Magnetyczny moment dipolowy - pseudowektorowa wielkość fizyczna cechująca dipol magnetyczy, która opisuje oddziaływanie z zewnętrznym polem magnetycznym.

  Data dodania: 30 06 2008 · szczegóły wpisu »
 • Materiały magnetyczne, Ferromagnetyki, Materiały magnetycznie miękkie, Materiały magnetycznie twarde »

  Każdy pierwiastek chemiczny wykazuje jeden z czterech podstawowych typów magnetyzmu. Najważniejsze materiały magnetyczne to ferromagnetyki, które można podzielić na materiały magnetycznie twarde, miękkie oraz półtwarde. Ferromagnetyki - w fizyce ferromagnetyk to ciało, które wykazuje własności magnetyczne.

  Data dodania: 30 06 2008 · szczegóły wpisu »
 • Magnetyzer, aktywator magnetyczny »

  Magnetyzer lub aktywator magnetyczny - kontrowersyjne urządzenie zapewniające lepsze spalanie paliwa, a tym samym wzrost mocy silnika samochodowego, zmniejszenie zużycia paliwa, oraz redukcję toksyczności spalin. Aktywator magnetyczny jest urządzeniem generującym pole magnetyczne w przewodach doprowadzających paliwo do silnika spalinowego.

  Data dodania: 30 06 2008 · szczegóły wpisu »
 • Magnetyzacja(namagnesowanie), Magnetostatyki »

  Magnetyzacja (namagnesowanie) jest właściwością materiałów (m. in. magnesów), która opisuje pole magnetyczne wytwarzane przez materiał. Przez magnetyzację rozumie się także wielkość fizyczną określającą wytwarzane przez materiał pole magnetyczne, definiuje się ją określenie momentów magnetycznych wytworzonych w jednostce objętości.

  Data dodania: 30 06 2008 · szczegóły wpisu »

Najnowsze tagi związane z podkategorią: Magnetyzm

Magnetyzm - nowa strona:

Adres: